Privacyverklaring Huisartsen Eemland Zorg voor patiënten

Dit is de privacy- verklaring voor de patiënten van Huisartsenpost Eemland. In deze verklaring informeren wij u over de wijze van vastleggen, het gebruik van uw persoonsgegevens en uw rechten.

Hoewel wij hebben geprobeerd om het gebruik van juridische termen te vermijden, was het soms nodig om deze te gebruiken. In de bijlage hebben we een verklarende woordenlijst opgenomen. Woorden die in de bijlage worden toegelicht, zijn in deze privacyverklaring vetgedrukt.

Wij verwerken uw gegevens in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat houdt onder andere in dat:

  • Wij uw gegevens alleen verwerken voor het verlenen van medische zorg en voor onze eigen administratie, bijvoorbeeld de financiële administratie of kwaliteitszorg.
  • Wij uw gegevens beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang door derden en tegen verlies.
  • Wij uw gegevens verwerken zolang deze nodig zijn voor medische zorg en zolang de WGBO ons verplicht om de gegevens te bewaren. Daarna zullen wij uw gegevens verwijderen.
  • Wij maatregelen hebben genomen om ervoor te zorgen dat huisartsen en medewerkers uw gegevens alleen inzien als dat nodig is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.

De soorten gegevens die wij over u verwerken zijn: contactgegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en uw medische gegevens (in de AVG worden dit bijzondere persoonsgegevens genoemd). Ook registeren wij uw BSN.

Wanneer het nodig is voor de medische zorg, verstrekken wij uw gegevens aan andere zorgverleners, bijvoorbeeld een ziekenhuis, huisarts of een fysiotherapeut. Wij doen dat alleen aan zorgverleners die een rol spelen in de zorg aan u. Het verstrekken van gegevens gebeurt op beveiligde wijze.

Bij een bezoek aan de Huisartsenpost leggen wij gegevens vast en sturen wij deze gegevens door aan uw eigen huisarts. Op die manier is uw huisarts op de hoogte van wat er is gebeurd en worden uw gegevens toegevoegd aan uw medisch dossier.

Huisartsenpost Eemland levert, ten behoeve van het uitvoeren van Medisch Wetenschappelijk Onderzoek, gegevens aan NIVEL. Zie hier de privacyverklaring van NIVEL.

Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens voor onderzoek, kunt u dat aangeven bij de triagist of arts. U kunt ook een email sturen aan info@huisartsenposteemland.nl (opt out). Uw wens om niet mee te doen zullen wij registreren en wij zullen uw gegevens niet meer aanleveren.

Een keer in de drie jaar voeren wij een ‘patiënttevredenheidsonderzoek’ uit. Wij gebruiken hiervoor uw e-mailadres of adresgegevens. Als u niet wilt dat deze gegevens voor het patiënttevredenheidsonderzoek worden gebruikt, kunt u dat aangeven bij info@huisartsenposteemland.nl.

Als wij gegevens willen aanleveren voor andere doeleinden, dan hierboven genoemd, zullen wij altijd eerst vragen om uw uitdrukkelijke toestemming (opt in).

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Als blijkt dat uw gegevens niet correct zijn, heeft u recht op verbetering en/of verwijdering. Ook heeft u recht op een afschrift van uw dossier. Wanneer u van dit recht gebruik wilt maken, kunt u dit per mail aangeven aan info@huisartsenposteemland.nl.

Als u een opmerking of een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u dit per e-mail laten weten aan info@huisartsenposteemland.nl.

Huisartsenpost Eemland maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te optimaliseren.

Vanzelfsprekend moet Huisartsenpost Eemland leveranciers (verwerkers) inzetten voor ICT – gerelateerde werkzaamheden. Huisartsenpost Eemland ziet erop toe dat deze leveranciers voldoen aan de eisen met betrekking tot privacy en beveiliging.

Bijlage: woordenlijst
AVG
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (verordening (EU) 2016/679) inclusief de uitvoeringswet van deze verordening

Betrokkene
Degene op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben, zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 AVG.

Bijzondere persoonsgegevens
Extra gegevens die over personen kunnen worden vastgelegd, zoals gezondheid, ras of etnische afkomst etc. zoals gedefinieerd in artikel 9, lid 1 van de AVG.

Cookie
Is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt zodat deze wordt opgeslagen en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt.

Inbreuk
Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 lid 12 AVG.

Opt in
Systeem waarbij expliciete toestemming nodig is om mee te doen.

Opt out
Systeem waarbij betrokkenen kunnen aangeven dat ze niet willen meedoen.

Persoonsgegevens
Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de Betrokkene) die worden verwerkt door HP EEMLAND zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 AVG;.

Verwerker
De natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsorganisatie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt zoals bedoeld in artikel 4 lid 8 AVG.

Verwerken/Verwerking
Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens zoals bedoeld in artikel 4 lid 2  AVG.

Verwerkingsverantwoordelijke
De natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsorganisatie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt zoals bedoeld in artikel 4 lid 7 AVG.

Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)
Deze wet ligt aan de basis van alle zorgverlening in Nederland. In de WGBO staan alle rechten en plichten van patiënten die zorg krijgen.

Medisch Wetenschappelijk Onderzoek
Onderzoek dat tot doel heeft het beantwoorden van een vraag op het gebied van ziekte en gezondheid.